Osiągnięte wymagane poziomy odzysku oraz
ograniczenia składowania odpadów ulegających
biodegradacji

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w Analizach stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Przesmyki za poszczególne lata

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komun

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2021-01-13 10:58:54 | Data modyfikacji: 2021-01-13 11:00:40.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
lipiec-grudzień 2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2021

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-10-08 09:47:42 | Data modyfikacji: 2021-07-16 14:28:05.
Informacja na temat zmiany rachunku bankowego na
który należy dokonywać wpłat za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Ogłoszenie zmiana rachunku.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 16:00:52 | Data modyfikacji: 2020-01-10 15:59:49.
Uchwały Rady Gminy Przesmyki z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIX/120/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki

Uchwała nr XIX/121/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr XIX/122/2020 w sprawie wzoru deklaracji za odbiór odpadów komunalnych

Uchwała nr XIX/127/2020 w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVI/128/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/117/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów oraz opróżnianie i transportu nieczystości ciekłych

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:24:18 | Data modyfikacji: 2021-01-13 13:41:19.
Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy
Przesmyki

Zasady segregacji odpadów przez mieszkańców

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-12-31 11:21:41 | Data modyfikacji: 2021-01-13 13:58:02.
Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
 informacja pszok..pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:17:27 | Data modyfikacji: 2017-08-30 15:57:12.
Informacja o podmiocie zbierającym zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Informacja sprzęt eletryczny i elektroniczny.docx

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-06-07 12:55:45.
Informacja o podmiotach odbierających
nieczystości ciekłe

Informacja o podmiotach świadczących usługi odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przesmyki

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:57:41 | Data modyfikacji: 2020-04-30 15:20:09.
Informacja o podmiocie odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Przesmyki oraz miejscu zagospodarowania
odpadów

Informacja o podmiotach odbierających odpady oraz o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przesmyki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowi

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:36:01 | Data modyfikacji: 2017-03-14 17:08:00.
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi w
Gminie Przesmyki

Analiza za 2015 rok

Analiza za 2016 rok

Analiza za 2017 rok

Analiza za 2018 rok

Analiza za 2019 rok

Analiza za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:53:43 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:40:40.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:53:43
Data modyfikacji: 2021-01-13 09:40:40
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski