PODATEK LEŚNY

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%, Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Komunikat Prezesa GUS

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Rada Gminy Przesmyki na rok 2021 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2021 wynosi 43,3048 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2021 wynosi 21,6524 zł

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku

Rada Gminy Przesmyki na rok 2020 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2020 wynosi 42,7328 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2020 wynosi 21,3664 zł

Komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2018-roku,

Rada Gminy Przesmyki na 2019 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2019 wynosi 42,2356 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2019 wynosi 21,1178 zł

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

Rada Gminy Przesmyki na 2018 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2018 wynosi 43,3532 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2018 wynosi 21,6766 zł

 Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r

Rada Gminy Przesmyki na 2017 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2017 wynosi 42,0222 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2017 wynosi 21,0111 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r

Rada Gminy Przesmyki na 2016 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2016 wynosi 42,1894 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2016 wynosi 21,0947 zł

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe, jednolite formularze informacji i deklaracji podatkowych, które obowiązywać będą w każdej gminie. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 3 czerwca  2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. z 2019 r. poz.1126) określił wzory:

 deklaracja na podatek leśny (DL-1)

załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane oprzedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

informacja o lasach (IL-1)

załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2

załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy.

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Informacja o lasach IL-1

Załącznik do deklaracji i informacji Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Zwalnia się od podatku leśnego:
- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
- użytki ekologiczne.
Od podatku leśnego zwalnia się również:
- uczelnie;
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
- prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
- instytuty badawcze;
- przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotu opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego
- osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca
przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty.

 

Opublikowane przez: Irena Sawicka | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-09 13:00:36 | Data modyfikacji: 2020-12-10 14:12:34.
Data wprowadzenia: 2016-06-09 13:00:36
Data modyfikacji: 2020-12-10 14:12:34
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-01-00
Opublikowane przez: Irena Sawicka