Decyzja G.6820.93.2018 Starosty Siedleckiego o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa działki nr 176/2 obręb Przesmyki
2019-03-12 15:29:23
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ew. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na budowie budynku gospodarczo-wystawienniczego z częścią inwentarską oraz budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków o przepustowości od 20,0 m3/dobę – zespół dworsko-parkowy z połowy XIX w. w miejscowości Dąbrowa, gm. Przesmyki wpisany do rejestru zabytków pod nr A-336
2019-02-06 11:04:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działce o nr ewid. 606/11 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającej na wymianie posadzki w obiekcie sakralnym z dopuszczeniem wykonania ogrzewania podłogowego – kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła wpisany do rejestru zabytków – Zespół kościoła parafialnego p. w. Św. Jakuba Apostoła pod nr A-97/507.
2019-01-28 14:10:50
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-01-25 10:53:40
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 569/2 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4482B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2019-01-11 11:27:03
  ...więcej

Obwieszczenie o wydniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 860/1 położonej w miejscowości Łysów, gmina Przesmyki polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2019-01-11 10:38:20
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 569/2 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4482B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-12-20 08:37:50
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 860/1 położonej w miejscowości Łysów, gmina Przesmyki polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-12-20 08:26:47
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ew. 606/11 położonej w miejscowości Przesmyki gmina Przesmyki, polegającej na wymianie posadzki w obiekcie sakralnym – kościele p.w. św. Jakuba Apostoła wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-97/507
2018-12-07 11:21:11
  ...więcej

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Przesmyki za rok szkolny 2017/2018
2018-12-06 10:31:22
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 49/4 oraz 50 w miejscowości Lipiny, gm. Przesmyki”
2018-12-03 12:54:18
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 569/2 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4482B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-10-12 11:40:47
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 860/1 położonej w miejscowości Łysów, gmina Przesmyki polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-10-12 11:30:10
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji zamierzenia „Wyprowadzenie linii kablowej SN 15kV z pola rozdzielni 15kV stacji 110/15kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki”  na działkach o nr ewid. 153/2, 124, 277, 278, 96, 280, 650 położonych w miejscowości Korczew oraz na działce o nr ewid. 676 położonej w miejscowości Tokary gmina Korczew,  na działkach o nr ewid. 457, 1109, 1125/2, 1117, 850/2, 1125/6, 1114, 1113, 910, 1112, 1130, 911/3, 914/2, 915, 1071, 1072/1, 1072/2, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087, 1118 położonych w miejscowości Dąbrowa oraz na działkach o nr ewid. 502, 60, 501, 513/1, 513/2, 515, 320, 517, 319, 313, 518, 344/1, 344/2, położonych w miejscowości Raczyny, gmina Przesmyki, w granicach wskazanych na załącznikach graficznych
2018-10-09 14:13:14
  ...więcej

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działkach o nr ewid. 49/4 oraz 50 w miejscowości Lipiny, gm. Przesmyki”
2018-09-17 15:40:46
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działki nr ew. 569/2 położonej w miejscowości Przesmyki gmina Przesmyki, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4482B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-09-13 14:09:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działki nr ew. 860/1 położonej w miejscowości Łysów gmina Przesmyki, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-09-13 13:00:36
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia inwestycji celu publicznego na części działek nr ew. 153/2, 124, 277, 278, 96, 280, 650 położonych w miejscowości Korczew, gmina Korczew, 676 położonej w miejscowości Tokary gmina Korczew, 457, 1109, 1125/2, 1117, 850/2, 1125/6, 1114, 1113, 910, 1112, 1130, 911/3, 914/2, 915, 1071, 1072/1, 1072/2, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087, 1118 położonych w miejscowość Dąbrowa gmina Przesmyki, 502, 60, 501, 513/1, 513/2, 515, 320, 517, 319, 313, 518, 344/1, 344/2 położonych w miejscowość Raczyny gmina Przesmyki, polegającej na wprowadzeniu linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15kV stacji 110/15kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki
2018-09-11 13:54:37
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Łysów - Hruszew” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1140, 800/1, 532/1, 811, 530, 810, 686, 496, 812, 683, 821, 818, 1348, 815, 823 obręb Łysów, gmina Przesmyki, pow. siedlecki.
2018-08-07 15:28:52
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2018-08-03 09:53:40
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 105
następne