UCHWAŁA NR XLV/291/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia
planów pracy Rady Gminy Przesmyki na 2023 rok
 UCHWAŁA NR XLV.291.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-01-13 10:20:35.
UCHWAŁA NR XLV/292/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Przesmyki na 2023 rok
 UCHWAŁA NR XLV.292.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-01-13 10:21:05.
UCHWAŁA NR XLV/293/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
 UCHWAŁA NR XLV.293.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-01-13 10:21:32.
UCHWAŁA NR XLV/294/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2023-2026
 UCHWAŁA NR XLV.294.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-01-13 10:22:18 | Data modyfikacji: 2023-01-13 10:23:24.
UCHWAŁA NR XLV/295/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2023 rok
 UCHWAŁA NR XLV.295.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-01-13 10:22:42.
UCHWAŁA NR XLVI/296/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na
2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane
 Uchwała.XLVI.296.2023-doskonalenie zawodowe nauczycieli.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 13:56:53.
UCHWAŁA NR XLVI/297/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdu
 Uchwała.XLVI.297.2023-stawka za 1 km przebiegu pojazdu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 13:57:38.
UCHWAŁA NR XLVI/298/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej przez osoby
objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023
 Uchwała.XLVI.298.2023-Posiłek w szkole i w domu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 13:58:38.
UCHWAŁA NR XLVI/299/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za
zasadną i przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora
Okręgowego w Siedlcach wraz z odpowiedzią na
skargę
 Uchwała.XLVI.299.2023-przekazanie skargi do WSA.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 13:59:03.
UCHWAŁA NR XLVI/300/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2023 rok
 Uchwała.XLVI.300.2023-zmiana budżetu na 2023r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 13:59:29.
UCHWAŁA NR XLVII/301/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2023 roku
 UCHWAŁA NR XLVII.301.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:55:56.
UCHWAŁA NR XLVII/302/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Przesmyki na lata 2023 - 2028”
 UCHWAŁA NR XLVII.302.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:57:07 | Data modyfikacji: 2023-08-01 14:58:20.
UCHWAŁA NR XLVII/303/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2023-2026
 UCHWAŁA NR XLVII.303.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 14:50:10 | Data modyfikacji: 2023-03-31 14:50:55.
UCHWAŁA NR XLVII/304/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przesmyki na 2023 rok
 UCHWAŁA NR XLVII.304.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 14:52:22.
UCHWAŁA NR XLVIII/305/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Przesmyki
 UCHWAŁA NR XLVIII.305.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 13:54:48.
UCHWAŁA NR XVLIII/306/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przesmykach za 2022 rok
 UCHWAŁA NR XVLIII.306.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:41:22.
UCHWAŁA NR XLVIII/307/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadania w 2023
roku w Gminie Przesmyki
 UCHWAŁA NR XLVIII.307.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:41:56.
UCHWAŁA NR XLVIII/308/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2023-2026
 UCHWAŁA NR XLVIII.308.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:43:20 | Data modyfikacji: 2023-07-10 14:45:19.
UCHWAŁA NR XLVIII/ 309 /2023 RADY GMINY PRZESMYKI
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2023 rok
 UCHWAŁA NR XLVIII.309.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:43:50 | Data modyfikacji: 2023-07-10 14:49:18.
UCHWAŁA NR XLVIII/310/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia
zgody na: zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu
 UCHWAŁA NR XLVIII.310.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:44:13.
UCHWAŁA NR XLIX/311/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na lata
2023-2026
 Uchwała.XLIX.311.2023-zmiana WPF na 2023-2026.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:01:19 | Data modyfikacji: 2023-07-10 15:02:12.
UCHWAŁA NR XLIX/312/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przesmyki na 2023 rok
 Uchwała.XLIX.312.2023-zmiana budżetu na 2023 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:06:19.
UCHWAŁA NR L/313/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Przesmyki wotum zaufania
 Uchwała.L.313.2023-wotum zaufania.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:09:25.
UCHWAŁA NR L/314/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
29 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminy Przesmyki wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2022 rok
 Uchwała.L.314.2023-zatwierdzenie rocznego sprawozdania .pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:09:49.
UCHWAŁA NR L/315/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Przesmyki z tytułu
wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2022 rok
 Uchwała.L.315.2023-udzielenia absolutorium.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:10:13.
UCHWAŁA NR L/316/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub
osadników w instalacjach przydomowych
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Przesmyki
 Uchwała.L.316.2023-określenie wymagań-wywóz nieczystości ciekłych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:10:33.
UCHWAŁA NR L/317/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych lub osadników w
instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Przesmyki
 Uchwała.L.317.2023-.górne stawki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:10:51.
UCHWAŁA NR L/ 318 /2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2023 rok
 Uchwała.L.318.2023-zmiana budżetu na 2023r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:11:33.
UCHWAŁA NR LI/ 319/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2023-2026
 Uchwała.LI. 319.2023-zmiana WPF 2023-2026.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:47:17 | Data modyfikacji: 2023-08-25 12:49:51.
UCHWAŁA NR LI/ 320/ 2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2023 rok
 Uchwała.LI.320.2023-zmiany budżetu na 2023r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:48:11.
UCHWAŁA NR LI/321/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na
realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr
3664W na odcinku Paprotnia-Zakrze w m.
Przesmyki”
 Uchwała.LI.321.2023-pomoc dla powiatu siedleckiego.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:48:44.
UCHWAŁA NR LII/322/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Przesmyki na lata 2023-2030
 UCHWAŁA NR LII.322.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:06:37.
UCHWAŁA NR LII/323/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy
Domowej w Gminie Przesmyki na lata 2023-2027
 UCHWAŁA NR LII.323.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:07:06.
UCHWAŁA NR LII/324/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Przesmyki na lata 2023-2025
 UCHWAŁA NR LII.324.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:07:29.
UCHWAŁA NR LII/325/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Gminy Przesmyki na lata 2023-2026
 UCHWAŁA NR LII.325.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:08:01.
UCHWAŁA NR LII/327/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie
pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi
 UCHWAŁA NR LII.327.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:08:51.
UCHWAŁA NR LII/328/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji Mieszkańców wsi Zalesie
 UCHWAŁA NR LII.328.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:09:25.
UCHWAŁA NR LII/329/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie przyjęcia
do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
Przesmyki
 UCHWAŁA NR LII.329.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:10:04.
UCHWAŁA NR LII/330/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2023-2026
 Uchwała.LII.330.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:10:55 | Data modyfikacji: 2023-11-02 15:09:48.
UCHWAŁA NR LII/331/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2023 rok
 Uchwała.LII.331.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-02 14:11:40.
UCHWAŁA NR LIII/332/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2024
 UCHWAŁA NR LIII.332.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:03:23.
UCHWAŁA NR LIII/333/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz
zwolnień w tym podatku
 UCHWAŁA NR LIII.333.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:04:08.
UCHWAŁA NR LIII/334/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawieokreślenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2024 roku
 UCHWAŁA NR LIII.334.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:04:34.
UCHWAŁA NR LIII/335/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
 UCHWAŁA NR LIII.335.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:05:02.
UCHWAŁA NR LIII/336/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
położonych na obszarze Gminy Przesmyki
 UCHWAŁA NR LIII.336.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:05:24.
UCHWAŁA NR LIII/337/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie trybu i
sposobu powoływania oraz odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
 UCHWAŁA NR LIII.337.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:05:57.
UCHWAŁA NR LIII/338/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przesmyki
na lata 2024-2030 z uwzględnieniem polityki
przestrzennej Gminy Przesmyki oraz określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 UCHWAŁA NR LIII.338.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:06:23.
UCHWAŁA NR LIII/339/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2023-2028
 UCHWAŁA NR LIII.339.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:07:04 | Data modyfikacji: 2023-11-30 09:07:55.
UCHWAŁA NR LIII/340/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2023 rok
 UCHWAŁA NR LIII.340.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 09:09:05 | Data modyfikacji: 2023-11-30 09:12:07.
UCHWAŁA NR LIV/341/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na lata
2024-2028
 UCHWAŁA NR LIV.341.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:40:54 | Data modyfikacji: 2023-12-20 10:04:00.
UCHWAŁA NR LIV/342/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Przesmyki na 2024 rok
 UCHWAŁA NR LIV.342.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:42:03 | Data modyfikacji: 2023-12-20 10:02:19.
UCHWAŁA NR LIV/343/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
planów pracy Rady Gminy Przesmyki na 2024 rok
 UCHWAŁA NR LIV.343.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:50:15.
UCHWAŁA NR LIV/344/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Przesmyki na 2024 rok
 UCHWAŁA NR LIV.344.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:50:47.
UCHWAŁA NR LIV/345/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia
aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
obszaru Gminy Przesmyki na lata 2023 – 2038
 UCHWAŁA NR LIV.345.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:51:44 | Data modyfikacji: 2023-12-20 10:00:45.
UCHWAŁA NR LIV/346/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub
ćwiczeniu
 UCHWAŁA NR LIV.346.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:52:02.
UCHWAŁA NR LIV/347/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia
gminnego wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i
młodzieży" na lata 2024-2028
 UCHWAŁA NR LIV.347.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:52:28.
UCHWAŁA NR LIV/348/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2024-2028
 UCHWAŁA NR LIV.348.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:52:58.
UCHWAŁA NR LIV/349/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 UCHWAŁA NR LIV.349.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:53:29.
UCHWAŁA NR LIV/350/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2023-2028
 UCHWAŁA NR LIV.350.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:54:24 | Data modyfikacji: 2023-12-20 09:59:55.
UCHWAŁA NR LIV/351/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2023 rok
 UCHWAŁA NR LIV.351.2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:54:56.

Zobacz:
 Rok 2024 .  Rok 2023 .  Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:54:56
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka