bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Podatek od nieruchomości strona główna 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
- grunty;
- budynki lub ich części;
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawę opodatkowania stanowi:
- dla gruntów - powierzchnia;
- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
• właściciele
• użytkownicy wieczyści
• samoistni posiadacze
• w niektórych przypadkach - posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Stawki podatku

UCHWAŁA NR XLIII/270/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XXXIV/209/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XXIII/142/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XLI/268/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XXX/197/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XIX/142/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XI.62.2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015 r . w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiazujących na obszarze miny Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe, jednolite formularze informacji i deklaracji podatkowych, które obowiązywać będą w każdej gminie. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o  nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  Dz.  U. z 2019 r. poz.1104) określił wzory:

1. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

2. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

3. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2

4.informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

5. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

6.załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

7. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Załącznik do deklaracji i informacji - Dane o nieruchomościach ZN-1

 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm;
- grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację lini lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;
- budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
- grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
- grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
-znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową
b) budynki i budowle trwale związane z gruntem,
- będące własnością Skarbu Państwa:
grunty pokryte wodami jezior ,
grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne;
- budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;
- grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
-grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
- budynki położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;- budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn,. zm.) zgodnie z jej aktem założycielskim;
- nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
- uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk; w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619);
- prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
- instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
- przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;
Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.
Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku leśnego lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości
• osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
• osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

 

 

Opublikowane przez: Irena Sawicka | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-09 10:41:13 | Data modyfikacji: 2022-12-01 15:05:18.
Data wprowadzenia: 2016-06-09 10:41:13
Data modyfikacji: 2022-12-01 15:05:18
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-01-01
Opublikowane przez: Irena Sawicka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl