bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej strona główna 
Informacja

Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255), tj. od 1 stycznia 2016 r., na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których można będzie uzyskać pomoc prawną.

W Powiecie Siedleckim nieodpłatna pomoc prawna będzie dostępna w trzech punktach:
1. Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 (lokal Starostwa Powiatowego)
2. Mordy, ul. Kilińskiego 9 (lokal Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej)
3. Wodynie, ul. Siedlecka 41 (Lokal Gminnego Ośrodka Kultury)

Harmonogram funkcjonowania punktów pomocy prawnej (harmonogram może ulegać zmianom)

Starostwo Powiatowe w Siedlcach (Nieodpłatna pomoc prawna i Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)
Poniedziałek: od godz. 7:45 do 11:45 i 12:15 do 16:15
Wtorek: od godz. 7:45 do 11:45 i 14:00 do 18:00
Środa: od godz. 12:15 do 16:15 i 7:45 do 11:45
Czwartek: od godz. 14:00 do 18:00 i 7:45 do 11:45
Piątek: od godz. 12:15 do 16:15 i 7:45 do 11:45

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach
Wtorek: od godz. 12:00 do 16:00
Środa: od godz. 8:00 do 12:00
Piątek: od godz. 8:00 do 12:00

Gminny Ośrodek kultury w Wodyniach
Poniedziałek: od godz. 8:00 do 12:00
Czwartek: od godz. 8:00 do 12:00

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zgodnie z przepisami ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa przewiduje możliwość powierzenia prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej postanowiono o nie rozstrzygnięciu konkursu z powodu niespełnienia przez oferentów wymogów formalnych. W związku z powyższym w 2016 roku we wszystkich punktach na terenie Powiatu Siedleckiego nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać radcowie prawni lub adwokaci wskazani odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Radę Adwokacką.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ DARMOWAPOMOCPRAWNA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:01:47 | Data modyfikacji: 2022-04-22 12:27:52.
Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:01:47
Data modyfikacji: 2022-04-22 12:27:52
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl