bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Sposób składania i rozpatrywania petycji strona główna 

Sposób składania i rozpatrywania petycji
określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Dz.U. 2014 poz. 1195 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach


Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy i Wójta Gminy Przesmyki.
Nadawca petycji
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Można to zrobić w interesie:
• publicznym, czyli wszystkich obywateli,
• podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
• innego podmiotu, za jego pisemną zgodą.
Petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
• wskazanie adresata petycji,
• wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-08-11 14:19:31.
Data wprowadzenia: 2016-08-11 14:19:31
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl