bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Drogi strona główna 
ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2018 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr W.0050.14.2017r Wójta Gminy Przesmyki z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną będących własnością Gminy Przesmyki.

 Zarządzenie.pdf

Opublikowane przez: Wiesław Toczyski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:12:09.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2017

Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną będących własnością Gminy Przesmyki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. 446 ze zm.), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 260 ze zm.), art.11 i 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 ze zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Przesmyki

2. Zasady określone w niniejszym zarządzeniu dotyczą dróg wewnętrznych (niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych) będących własnością Gminy Przesmyki, zwanych dalej drogami wewnętrznymi.

§ 2. Zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z ich budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zasady ustalania oraz wysokości opłat tytułem zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych, określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Do niezbędnych załączników w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych, dla których właścicielem jest Gmina Przesmyki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg należą:

Załącznik nr 3 - wniosek o wydanie zgody na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg.
Załącznik nr 4 – wniosek o wydanie zgody na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót, celem umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Załącznik nr 5 – wniosek o wydanie zgody na umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej reklamy.
Załącznik nr 6 – zawiadomienie o awarii urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdującego się w pasie drogowym drogi wewnętrznej.
Załącznik nr 7 – wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia obiektu handlowego / stoiska handlowego
Załącznik nr 8 – wzór umowy związany z zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Przesmyki.
Załącznik nr 9 – wzór umowy związany z umieszczeniem urządzenia w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Przesmyki.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Przesmykach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wiesław Toczyski | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:36:18 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:55:32.

Zobacz:
 Zarządzanie drogami gminnymi .  Zarządzanie drogami wewnętrznymi . 
Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:36:18
Data modyfikacji: 2017-07-13 11:55:32
Opublikowane przez: Wiesław Toczyski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl