Gmina Przesmyki położona jest w północno-wschodniej części powiatu siedleckiego, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Korczew, Paprotnia i Mordy z powiatu siedleckiego oraz z gminą Platerów i Łosice z powiatu łosickiego.

Gmina Przesmyki obejmuje obszar 11 725 ha (117,3 km2). Użytki rolne zajmują 9 123 ha powierzchni gminy, co stanowi 77,8% jej ogólnej powierzchni. Pozostałe grunty to:
- lasy - 2 240 ha, co stanowi 19,1% ogólnej powierzchni gminy,
- drogi i tereny komunikacyjne - 322 ha, tj. 2,8% obszaru gminy,
- pozostałe inne grunty - 40 ha tj. 0,3% obszaru gminy.


Środowisko przyrodnicze


Obszar gminy Przesmyki leży całkowicie w dorzeczu Bugu. Z podmokłych łąk na południe od wsi Kamianki-Wańki, wypływa rzeka Kołodziejka, lewobrzeżny dopływ Bugu.

Na terenie gminy znajduje się szereg wód stojących, z których najważniejsze to jeziora w okolicach wsi Łysów (pn. Jadwiga, Gopło).

Ponadto występuje wiele oczek wodnych, stawów i innych zbiorników lokalnych - retencyjnych i przeciwpożarowych, najwięcej położonych w rejonie wsi Kamianki-Nicki, Kamianki Lackie, Kamianki-Wańki i Kamianki-Czabaje, w dolinie Kołodziejki.

Ekosystemy leśne, które występują równomiernie na terenie całej gminy mają charakter stosunkowo niewielkich kompleksów. W zbiorowiskach leśnych znaczny udział mają dąbrowy świetliste, a w małym stopniu - bory mieszane żyzne. W środkowej części gminy dominują bory mieszane. Szczególnie interesujący florystycznie jest bór na południowy zachód od wsi Lipiny ze stanowiskiem widłaków.

W dolinie Kołodziejki zachowały się resztki lasów łęgowych i olsy oraz fragmenty grądu niskiego.

Na szczególną uwagę zasługują obszary cenne przyrodniczo, wchodzące w system obszarów prawnie chronionych. Północny fragment gminy objęty jest ochroną w ramach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Obszar o powierzchni 2.321 ha, co stanowi 19,8% powierzchni gminy.

Istotną rolę w strukturze obszarów cennych przyrodniczo odgrywa obszar funkcjonalny "Zielone Płuca Polski" będący częścią "Zielonych Płuc Europy".

W jego skład wchodzi cały obszar gminy Przesmyki. Obszar ten utworzony został dla ochrony szczególnie cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych północno-wschodniej Polski. Obszary te, uzupełnione o doliny rzek, są terenami o dużej atrakcyjności turystycznej.

Pomniki przyrody zarejestrowane są w następujących miejscowościach:
1. 3 lipy drobnolistne i klon pospolity rosnące przy kościele w Przesmykach.
2. Jesion wyniosły w miejscowości Zawady.
3. Głaz narzutowy - gnejs w miejscowości Kamianki Lackie przy drodze Kamianki-Wańki   -   Kamianki Lackie.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:39:56 | Data modyfikacji: 2022-04-20 14:15:56.
Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:39:56
Data modyfikacji: 2022-04-20 14:15:56
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban