PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są :

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton;
5. przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika;
7. autobusy

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych :
1. osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
2. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
3. posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.


Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1. pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
3. pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Stawki podatku od środków transportowych :
Stawki podatku uchwala Rada Gminy w Przesmykach w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

 Uchwała nr XLIII/271/2022 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/210/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXIII/143/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku

UCHWAŁA NR XIII/75/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku

UCHWAŁA NR XLI/269/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku

UCHWAŁA NR XXX/198/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku

Uchwała NR XIX/143/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 Terminy płatności:

1. Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek powstał :
a) po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie
b) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku – I rata
c) do dnia 15 września – II rata
3. Od dnia 1 września podatek płatny jednorazowo w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.
4. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy.

 Wymagane dokumenty:

1. Podatnicy zobowiązani są do składania w terminie do 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2. Odpowiednio skorygować deklaracje w momencie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego np.:
- zakup środka transportowego i jego zarejestrowany
- środek transportowy został dopuszczony do ruchu bądź wyrejestrowany na podstawie decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu
3. Wpłacić wyliczony podatek bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

DT-1_2019 wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

DT-1A_2019 załącznik do deklarcji

 

Opublikowane przez: Irena Sawicka | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:01:58 | Data modyfikacji: 2022-12-01 15:13:08.
Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:01:58
Data modyfikacji: 2022-12-01 15:13:08
Opublikowane przez: Irena Sawicka