Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT


w terminie od 1 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

W przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie pieniądze wypłacane będą od 3 - 28 kwietnia 2023r.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha użytków rolnych i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Wypłata zwrotu za druga turę złozonych wniosków nastąpi w dniach 2-31 październik 2023r.

 

Wniosek akcyza grunt i bydło

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o dzierżawionych użytkach rolnych

 Rolmularz informacji.pdf

Opublikowane przez: Justyna Pniewska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:20:21 | Data modyfikacji: 2023-07-10 11:42:08.
 Oświadczenie_-_konie.docx

Opublikowane przez: Justyna Pniewska | Data wprowadzenia: 2023-07-10 12:02:59.
 Wniosek akcyza 2023r. świnie,owce,kozy,konie.pdf

Opublikowane przez: Justyna Pniewska | Data wprowadzenia: 2023-07-10 12:05:46.
 Zestawienie koni ras dużych.docx

Opublikowane przez: Justyna Pniewska | Data wprowadzenia: 2023-07-10 12:06:53.
 Zestawienie koni ras małych.docx

Opublikowane przez: Justyna Pniewska | Data wprowadzenia: 2023-07-10 12:07:32.
 Współczynniki przeliczeniowe sztuk dla koni.pdf

Opublikowane przez: Justyna Pniewska | Data wprowadzenia: 2023-07-10 13:15:33.
Data wprowadzenia: 2023-07-10 13:15:33
Opublikowane przez: Justyna Pniewska