Wójt Gminy Przesmyki - Andrzej Skolimowski

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2) Reprezentowanie Gminy na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
3) Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
4) Kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,
5) Wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa OC Gminy,
6) Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej kompetencji,
7) Współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zalecanych z zakresu administracji rządowej,
8) Wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
9) Przygotowywanie projektów uchwał Rady i przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
10) Gospodarowanie mieniem komunalnym,
11) Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
12) Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
13) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
14) Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
15) Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
16) Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
17) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
18) Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
19) Wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
20) Wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,
21) Udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach dotyczących działalności Gminy,
22) Podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy,
23) Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.”

 

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:10:22 | Data modyfikacji: 2016-07-20 11:40:06.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Sekretarz Gminy .  Skarbnik Gminy . 
Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:10:22
Data modyfikacji: 2016-07-20 11:40:06
Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk