Sekretarz Gminy Przesmyki - Krystyna Bujnowska

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania i działania Urzędu, a w szczególności:
1) organizuje pracę Urzędu, czuwa nad właściwym jego funkcjonowaniem oraz usprawnia jego działalność,
2) podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta,
3) wykonuje wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta,
4) koordynuje działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizuje ich współpracę,
5) zapewnia prawidłową obsługę interesantów oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw interesantów,
6) analizuje na bieżąco sytuację kadrową w Urzędzie oraz nadzoruje system rekrutacji nowych pracowników,
7) sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
8) przygotowuje projekty zmian w organizacji Urzędu oraz nadzoruje ich wdrażanie,
9) nadzoruje przygotowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
10) sprawuje nadzór nad przygotowaniem pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady,
11) kontroluje i koordynuje działania w zakresie skarg, wniosków i petycji,
12) bierze udział w sesjach Rady i komisjach Rady,
13) nadzoruje realizację uchwał Rady i wniosków komisji,
14) sprawuje nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,
15) koordynuje realizacje obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej,
16) koordynuje prace związane z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów,
17) koordynuje działania związane z prowadzeniem przez gminę placówek oświatowych, współpraca z dyrektorami zespołów szkół w zakresie realizacji zadań organizacyjnych
i finansowych,
18) analiza pod względem prawnym i finansowym arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli i przygotowywanie ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy na dany rok,
19) prowadzi rejestr zarządzeń Wójta,
20) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania skarg, wniosków i petycji,
21) zapewnienia prawidłowy obieg dokumentów, w tym dekretacja korespondencji przychodzącej,
22) na bieżąco ocenia wykonywaną pracę przez pracowników Urzędu,
23) przyjmuje ustne oświadczenie woli spadkodawcy,
24) współdziała z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu,
25) pełni funkcje rzecznika prasowego Urzędu,
26) wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz wynikające z poleceń lub upoważnień Wójta,

2. Sekretarz nadzoruje prowadzenie i realizację zadań Urzędu w zakresie:
1) obsługi Rady,
2) organizacji Urzędu,
3) spraw kadrowych,
4) spraw oświatowych,
5) działalności gospodarczej,
6) promocji Gminy,
7) prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
8) zagospodarowania przestrzennego Gminy,
9) ochrony środowiska,
10) gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej,
11) archiwum zakładowego,
12) ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości.

 

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:27:36 | Data modyfikacji: 2020-08-18 13:10:54.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Sekretarz Gminy .  Skarbnik Gminy . 
Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:27:36
Data modyfikacji: 2020-08-18 13:10:54
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk