Skarbnik Gminy Przesmyki- Jolanta Hawryluk

1. Skarbnik Gminy wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu Gminy, organizuje całość prac związanych z budżetem i realizacją zadań Gminy w zakresie finansowym, zgodnie z ustaleniami Rady i Wójta oraz sprawuje kontrolę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Skarbnik jest jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowego.
3. Do obowiązków i odpowiedzialności Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Do zadań Skarbnika należy:
1) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,
2) sporządzanie projektu budżetu gminy i jej jednostek oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie i trybie do uchwalenia Radzie Gminy,
3) bieżąca analiza stanu środków budżetowych, pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki, wnioskowanie do Wójta lub Rady Gminy zmian budżetowych w celu racjonalnego dysponowania środkami,
4) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków do budżetu gminy w formie dotacji, fundacji, kredytów, pożyczek, darowizn itp. Negocjowanie wysokości środków finansowych na przejmowane, przekazywane lub powierzane Gminie zadania,
5) czuwanie nad wykonaniem pełnych planów dochodów budżetu gminy i podejmowanie działań zmierzających do ich realizacji,
6) współpraca z izbą obrachunkową w zakresie prawidłowości prowadzenia spraw finansowych w gminie,
7) okresowe informowanie Rady i Wójta o stanie gospodarki finansowej Gminy,
8) współdziałanie z radami sołeckimi w zakresie prowadzenia działalności finansowej sołectw,
9) inicjowanie i finansowanie inwestycji gminnych z uwzględnieniem przepisów ustawy zamówieniach publicznych, a w szczególności:
a) finansowe zabezpieczanie planowanych inwestycji,
b) występowanie o pozyskanie środków pozabudżetowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją umów w tym zakresie,
c) finansowanie inwestycji, poczynając od umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru, a kończąc na zakończeniu, rozliczeniu i odbiorze inwestycji,
d) prowadzenie dokumentacji w zakresie finansowania inwestycji łącznie z dokumentacją niezbędną do realizacji wystawianych przez wykonawcę faktur, a w tym kaucja gwarancyjna, protokoły odbioru, akceptacja inspektora nadzoru,
10) nadzór nad prowadzeniem ewidencji majątku i mienia gminnego,
11) nadzór nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy i zakładów budżetowych,
12) nadzór nad prawidłową realizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym,
13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dot. prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, gospodarki kasowej, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, zasad dysponowania funduszem świadczeń socjalnych, zasad wypłaty rocznego wynagrodzenia pracowników oraz innych wymaganych prawem,
14) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach dot. budżetu gminy oraz majątku    i mienia gminnego, po wcześniejszych prawem przewidzianych konsultacjach społecznych lub opiniowaniu na posiedzeniach komisji,
15) prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dot. zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji gminy,
b) zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnianiu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
16) prowadzenie rachunkowości gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
ochronę mienia pozostającego w posiadaniu gminy oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,
17) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planów finansowych gminy oraz ich zmian,
c) następnej kontroli operacji gospodarczych gminy stanowiących przedmiot księgowań,
18) udostępnianie informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Referat Finansowy, będącej informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy.
19) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji znajdujących się w systemach informatycznych i zbiorach Referatu Finansowego,
20) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:28:33 | Data modyfikacji: 2020-08-18 13:51:49.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Sekretarz Gminy .  Skarbnik Gminy . 
Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:28:33
Data modyfikacji: 2020-08-18 13:51:49
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk