Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu

Zadania Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

1) Prowadzenie inwestycji gminnych,remontów kapitalnych i bieżących, a w szczególności:
a) załatwianie spraw związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę,
b) rzeczowe prowadzenie inwestycji i prac remontowych , współpraca z wykonawcą i inspektorem nadzoru,
c) prowadzenie całościowej ewidencji inwestycji gminnych i remontów tj.dokumentacji projektowo – kosztorysowej, korespondencji w zakresie przygotowania, prowadzenia , zakończenia i oddania do użytku inwestycji czy remontów kapitalnych,
2) organizowanie i prowadzenie okresowych kontroli gminnych obiektów, na ich podstawie wnioskowanie potrzeb prowadzenia remontów,
3) dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń grzewczych, kanalizacyjno-wodociągowych i elektrycznych w Urzędzie Gminy,
4) dbałość o sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury technicznej w gminie tj.
a) sieci połączeń autobusowych i utrzymania przystanków,
b) sieci połączeń telefonicznych,
c) sieci wodociągowej – sprawne funkcjonowanie wodociągów wiejskich,
d) dostawy energii elektrycznej, gazowniczej oraz sprawne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego,współpraca z właściwymi zakładami w tym zakresie,
5) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia w Urzędzie Gminy oraz w lokalach pozostających w zarządzie Urzędu z wyłączeniem obiektów oświatowych,
6) prowadzenie dokumentacji z zakresu oceny ryzyka zawodowego pracowników,
7) prowadzenie dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy,
8) prowadzenie spraw bezpieczeństwa publicznego oraz przygotowywanie projektów zezwoleń na organizowanie imprez masowych,
9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją, utrzymaniem, budową lub modernizacją sieci dróg na terenie gminy; bezpieczeństwo drogowe; organizacja ruchu drogowego,
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a w tym:
a) nadzór nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych,
b) wyposażanie w sprzęt pożarniczy jednostki OSP i rady sołeckie,
c) organizacja zawodów i ćwiczeń strażackich,
11) prowadzenie spraw przeciwpowodziowych i akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych lub katastrof,
12) nadzór nad wykonaniem zadań przez pracowników Referatu.

 

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:43:53 | Data modyfikacji: 2020-08-19 13:47:30.

Zobacz:
 kierownik referatu .  stan. ds. gospodarki komunalnej .  stan ds. zamówień publicznych . 
Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:43:53
Data modyfikacji: 2020-08-19 13:47:30
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk