Anna Krzymowska - Inspektor

Zadania na stanowisku pracy ds. gospodarki komunalnej:

1) prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficzne i wywłaszczaniu nieruchomości, a w tym zatwierdzania podziałów i rozgraniczania nieruchomości,
2) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, ustalania i regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy i ujawniania tego prawa w księgach wieczystych Gminy,
3) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy, jego stanu własności, administrowanie tj. przekazywanie niektórych nieruchomości gminnych radom sołeckim i nadzór nad wykorzystywaniem zgodnym z przeznaczeniem, najem, dzierżawy, sprzedaż mienia komunalnego,
4) gospodarka mieszkaniowa gminnych mieszkań i lokali użytkowych, a w szczególności: organizacja procedury wynajmowania i przygotowywanie projektów umów najmu,
5) prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i wojennych oraz mogił wojennych,
6) oznaczanie nieruchomości i prowadzenie aktualnego rejestru numeracji porządkowej nieruchomości we wsiach, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,
7) współpraca z urzędem statystycznym w zakresie numeracji porządkowej posesji w celach statystycznych,
8) prowadzenie spraw w zakresie zadań Gminy wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
9) udział w pracach realizowanych w ramach partnerstwa Razem dla rozwoju (projekt Centrum Wsparcia Doradczego)
10)prowadzenie spraw. dot. ochrony przyrody i zabytków, z wyłączeniem spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów,
11)realizacja spraw z zakresu szacowania szkód w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
12) prowadzenie archiwum zakładowego,
13) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowywania projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
14) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.


 

 

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:44:24 | Data modyfikacji: 2022-02-17 11:48:10.

Zobacz:
 kierownik referatu .  stan. ds. gospodarki komunalnej .  stan ds. zamówień publicznych . 
Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:44:24
Data modyfikacji: 2022-02-17 11:48:10
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk