Marek Zalewski - Inspektor

Zadania na stanowisku pracy ds. zamówień publicznych:

1) przygotowywanie i dokumentowanie postępowań udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych na zadania realizowane przez Gminę, w tym obsługa jednostek obsługiwanych,
2) zarządzanie kontem na Platformie Elektronicznego Fakturowania,
3)prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
a) przygotowanie projektów uchwał oraz projektu planu gospodarki odpadami i ich aktualizacja,
b) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów zezwoleń na świadczenie usług,
d) prowadzenie postępowań dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług z uprawnionym podmiotem,
e) monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy),
f) kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami,
g) współpraca ze stanowiskiem ds. oświaty i gospodarki odpadami.
4) współdziałanie w zakresie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych,
5) prowadzenie spraw dot. ochrony przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów,
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym przygotowywania wniosku o objęcie dopłatą,
7) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w związku z realizacją zadań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
8) opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji prowadzonych zadań.

 

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:44:53 | Data modyfikacji: 2022-02-17 11:41:40.

Zobacz:
 kierownik referatu .  stan. ds. gospodarki komunalnej .  stan ds. zamówień publicznych . 
Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:44:53
Data modyfikacji: 2022-02-17 11:41:40
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk