ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI
GMINNEJ I UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z POTRZEBAMI RUCHU
DROGOWEGO

Ogólny opis:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.
3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
5. Wskazane jest podanie we wniosku nr kontaktowego wnioskodawcy.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – czerwonym obrysem i podaniem wymiarów (2 egz.)
3. Zestawienie elementów / urządzeń z podaniem ilości, długości, szerokości oraz powierzchni rzutów poziomych poszczególnych urządzeń oraz sumy całkowitej powierzchni zajęcia pasa drogowego w m2;
4. Kserokopia decyzji na lokalizację obiektu lub urządzenia;
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ewentualnie kserokopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia;
6. Upoważnienie do reprezentowania inwestora (w przypadku, gdy inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika) – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis;
7. Jeżeli wnioskodawca posługuje się pełnomocnictwem należy do wniosku dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (z chwilą złożenia wniosku)
8. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
9. Zarządca drogi może zażądać dostarczenia projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym - do wglądu

 

Sposób dostarczenia dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie w godzinach jego pracy.
2. Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę wymagane jest pełnomocnictwo (opłata skarbowa 17zł)
3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Opłaty:
1. Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego określa XIV/84/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2019r.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:
1. Decyzja o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.
2. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w siedzibie urzędu lub zostaje ona wysłana Pocztą Polską.

Informacje na temat przebiegu sprawy:
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z osobą prowadzącą sprawę.
2. Informację można uzyskać również telefonicznie pod nr tel. 25 6412311

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Przesmyki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 1376)
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2016r., poz.1264), w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
3. Uchwały Nr XIV/84/2019r Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia  2020 r, poz. 1205
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r.,735)

Wnioski na prowadzenie prac w pasie drogowym.pdf

 

Opublikowane przez: Wiesław Toczyski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:46:08 | Data modyfikacji: 2022-05-30 13:03:13.
Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:46:08
Data modyfikacji: 2022-05-30 13:03:13
Opublikowane przez: Wiesław Toczyski