Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Przesmyki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019
r.

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówieinia

Wykaz usług

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Zmiana ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Zmiana SIWZ

Projekt umowy po zmianie z dn.05.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.12.2018

SIWZ po zmianie z dnia 06.12.2018

Formularz ofertowy - po zmianie 06.12.2018

Projekt umowy po zmianie z dn.06.12.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzielenieu zamówienia

 Ogłoszenie GKIZp.271.35.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:05:41.
Dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu
sołeckiego do remontów dróg lokalnych na
terenie Gminy Przesmyki w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu sołeckiego do remontów dróg lokalnych na terenie Gminy Przesmyki w 2018 roku.

SIWZ

Zał. nr 1-6 do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 Ogłoszenie GKIZp.271.6.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-04-03 16:58:10.
Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolników
poprzez wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego
na terenie Gminy Przesmyki - drugie postepowanie

"Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego na terenie Gminy Przesmyki".
3.2. Nazwy i kody CPV
1) - 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
2) - 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
3) - 14212200-2 Kruszywo

Zamówienie obejmuje następujące roboty drogowe
Część nr 1
„Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego na terenie wsi Raczyny dz. nr 509, 511, 512”.
Zakres tej części zamówienia obejmuje remont drogi na długości 1,847 km polegający na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm oraz jej wyprofilowaniu i zagęszczeniu.

Część nr 2
„Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego na odcinku drogowym Łysów - Zaborów dz. nr 169/2, 173”
Zakres tej części zamówienia obejmuje remont drogi na długości 1,392 km polegający na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm oraz jej wyprofilowaniu i zagęszczeniu.

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych części zamówienia opisują przedmiary robót, dokumentacja techniczna oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ.

SIWZ

Zał. nr 1-7

Zał. nr 8 do SIWZ Przedmiary robót

Zał. nr 9 Dokumentacje techniczne

Zał. nr 10 STWIORB

Zmiana treści SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 Ogłoszenie 271.4...pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:25:01.
Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolników
poprzez wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego
na terenie Gminy Przesmyki

Nazwa zamówienia: "Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego na terenie Gminy Przesmyki".
Zamówienie obejmuje następujące roboty drogowe
Część nr 1
„Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego na terenie wsi Raczyny dz. nr 509, 511, 512”.
Zakres tej części zamówienia obejmuje remont drogi na długości 1,847 km polegający na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm oraz jej wyprofilowaniu i zagęszczeniu.

Część nr 2
„Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego na odcinku drogowym Łysów - Zaborów dz. nr 169/2, 173”
Zakres tej części zamówienia obejmuje remont drogi na długości 1,392 km polegający na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm oraz jej wyprofilowaniu i zagęszczeniu.

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych części zamówienia opisują przedmiary robót, dokumentacja techniczna oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ.

SIWZ

Załączniki 1-7 do SIWZ

Zał. nr 8 do SIWZ Przedmiary robót

Zał. nr 9 Dokumentacje techniczne

Zał. nr 10 STWIORB

Odpowiedź na pytanie

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu GKIZp.271.4.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-02-15 10:31:51 | Data modyfikacji: 2018-02-15 10:34:03.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych powyżej 30 tys. euro na 2018 rok
 plan na bip.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:02:30.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:02:30
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2018-01-01
Opublikowane przez: Marek Zalewski