Konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego
stanowiącego własność Gminy Przesmyki na
terenie gminy Przesmyki


Przedmiotem zamówienia jest usługa „Konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy Przesmyki na terenie gminy Przesmyki”.


 Przedmiotem konserwacji i eksploatacji jest 454 punktów oświetlenia drogowego zlokalizowanych na terenie gminy Przesmyki.


Termin realizacji zamówienia od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 r

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:03:53.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów
użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz
oświetlenia ulicznego na rok 2019 - drugie
postępowanie

Szczegółowy wykaz ppe

Formularz oferty

Projekt umowy

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania

 Zapytanie ofertoweGKIZP.271.31..2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:24:57.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów
użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz
oświetlenia ulicznego na rok 2019

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz oświetlenia ulicznego na rok 2019

Szczegółowy wykaz ppe

Formularz oferty

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.31.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-11-09 13:31:20.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań gminy
zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 500
000,00 zł

Formularz oferty

Opinia RIO

Dokumenty 2017

Dokumenty 2018

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.30.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:01:04.
Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Przesmyki ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przesmyki ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1539/18, z dnia 30.08.2018 r.
2. Szczegółowy wykaz sprzętu zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich oraz jeżeli jest to wymagane posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawca ma obowiązek odebrania uszkodzonego sprzętu od zamawiającego i ponowne dostarczenie sprzętu wolnego od wad i uszkodzeń na własny koszt.
5. Dostarczony sprzęt zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczonego sprzętu.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena oferty przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub pojawią się inne okoliczności nieznane w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego, które uniemożliwiły by udzielenie zamówienia publicznego.

 

Formularz oferty

Wykaz sprzętu

Projekt umowy

Zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.09.2018

Zmiana zał nr. 2 Wykaz wyposażenia

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.28.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-09-06 14:07:10.
Dostawa elementów ogrodzenia z paneli systemowych
w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysów na 2018
rok

„Dostawa elementów ogrodzenia z paneli systemowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysów na 2018 rok”
1. Wymagania dotyczące elementów ogrodzenia:
1) Panel ogrodzeniowy 2 W wykonany z drutu Ø 5 mm szerokość 2 500 mm, wysokość min. 123 cm - sztuk 50
2) Słupki metalowe 40 x 60 mm gr ścianki 2 mm wysokości min 200 cm - szt. 50
3) Obejmy montażowe kpl pośrednie szt. - 150
4) Łączniki stalowe płyty cokołowej - szt. 100
5) Płyta cokołowa betonowa (cegiełka) wysokość min 25 cm – szt. 50
Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym staraniem na adres: Łysów
gm. Przesmyki.
3. Wykonawca w ofercie podaje cenę ryczałtową za całość zamówienia.
4. Dostarczone elementy mają być wolne od uszkodzeń w przypadku dostawy uszkodzonych elementów wykonawca będzie zobowiązany wymienić dany element na wolny od wad.
5. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.15...2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:51:38.
Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli systemowych
w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysów na 2018
rok

Formularz oferty

Projekt umowy

 Zapytanie ofertowe - panele ogrodzeniowe GKIZp.271.15.2018..pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-05-30 11:56:49.
Przebudowa dróg w zakresie budowy chodników z
betonowej kostki brukowej w ciągach dróg
powiatowych w miejscowościach Kaliski i Lipiny
gm. Przesmyki

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w zakresie budowy chodników z betonowej kostki brukowej w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach Kaliski i Lipiny gm. Przesmyki.
1) „Budowa chodnika w miejscowości Kaliski w ciągu drogi powiatowej nr 3621 W Przesmyki-Dąbrowa” – długość 234 m.
2) „Budowa chodnika w miejscowości Lipiny w ciągu drogi powiatowej nr 3664 W Paprotnia-Zakrze” – długość 240 m.

Załączniki nr 1- 4

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.16.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-04-27 11:28:14.

Zaproszenie do składania ofert rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Głuchówek

 Zaproszenie do składania ofert ,.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:45:28.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Przesmyki
– etap IX

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przesmyki – etap IX”zakres zadania obejmuje:
a) Demontaż, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 32,89 Mg – 2 530 m2
b) Załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 27,586 Mg – 2 122 m2

Formularz oferty

Wykaz usług

Projekt umowy

 Zapytanie ofertowe 271.14.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:32:16.
Wynajem równiarki drogowej wraz z operatorem do
profilowania dróg na terenie Gminy Przesmyki w
2018 roku

1. W ramach usługi Wykonawca wykona profilowanie dróg gruntowych oraz wyrównanie dostarczonego kruszywa drogowego na drogach lokalnych w wyznaczonych sołectwach na terenie Gminy Przesmyki.
2. Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową za godzinę pracy równiarki.
3. Wykonanie usługi potwierdzać będą sołtysi lub upoważnieni przedstawiciele Rady Sołeckiej.
4. Wynagrodzenie wykonawcy obejmowało będzie tylko czas faktycznej pracy sprzętu na drogach bez czasu dojazdu do sołectwa.
5. Zamawiający po zawarciu umowy sukcesywnie będzie przekazywał Wykonawcy ilość godzin oraz miejsce pracy sprzętu.
6. Szacunkowa ilość pracy sprzętu ok. 100 godzin.
7. Wykonawca podstawi sprzęt gotowy do pracy w czasie do 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Formularz oferty

Wykaz sprzętu

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.11.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:59:27.
Remonty dróg masą asfaltową na terenie Gminy
Przesmyki w 2018 - drugie postępowanie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej pod nazwą „Remonty dróg masą asfaltową na terenie Gminy Przesmyki w 2018”. W ramach zamówienia wykonawca wykona remonty następujących odcinków dróg
1) Część nr 1 „Remont drogi gminnej 360716W Kamianki Lackie - Kamianki-Nicki”
Zakres tej części zamówienia obejmuje remont jezdni polegający na wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
2) Część nr 2 „Remont odcina drogi wewnętrznej w miejscowości Przesmyki tzw. Uljanówki zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1049”.
Zakres tej części zamówienia obejmuje zebranie nadmiaru poboczy oraz wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

Szczegółowy zakres poszczególnych części zamówienia zawierają przedmiary robót, opisy techniczne oraz STWIORB, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki nr 1-6 do zapytania ofertowego

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.5..2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-03-14 09:47:21.
Remonty dróg masą asfaltową na terenie Gminy
Przesmyki w 2018

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej pod nazwą „Remonty dróg masą asfaltową na terenie Gminy Przesmyki w 2018”. W ramach zamówienia wykonawca wykona remonty następujących odcinków dróg
1) Część nr 1 „Remont drogi gminnej 360716W Kamianki Lackie - Kamianki-Nicki”
Zakres tej części zamówienia obejmuje remont jezdni polegający na wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
2) Część nr 2 „Remont odcina drogi wewnętrznej w miejscowości Przesmyki tzw. Uljanówki zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1049”.
Zakres tej części zamówienia obejmuje zebranie nadmiaru poboczy oraz wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
2. Szczegółowy zakres poszczególnych części zamówienia zawierają przedmiary robót, opisy techniczne oraz STWIORB, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki nr 1-6 do zapytania ofertowego

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.5.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 11:12:19.
Data wprowadzenia: 2018-02-26 11:12:19
Opublikowane przez: Marek Zalewski