UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przesmyki
 Uchwała.II.6.2018-WPF na lata 2019 2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:41:55 | Data modyfikacji: 2019-03-07 12:14:26.
UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2019-2023
 Uchwała.II.7.2018-zmiany w WPF na lata 2019-2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:46:26 | Data modyfikacji: 2019-03-07 12:21:48.
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na
2019 rok
 Uchwała.II.9.2018-zmiany budżeu na 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:51:39.
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów
pracy Rady Gminy Przesmyki na 2019 rok
 Uchwała.II.10.2018-plany pracy RG na 2019r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:53:12.
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Gminy Przesmyki na
2019 rok
 Uchwała.II.11.2018-plany pracy komisji.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:54:49.
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019
 Uchwała.II.12.2018-GPPiRPA na 2019r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:57:37.
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 Uchwała.II.13.2018-GPPN na 2019r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:00:23.
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 Uchwała.II.14.2018-Program współpracy z opp na 2019r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:03:42.
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty
 Uchwała.II.15.2018-metoda ustalania opłaty.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:05:22 | Data modyfikacji: 2020-12-10 08:36:34.
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości

uchylona Uchwałą Rady Gminy Nr III/25/2019 z dnia 22.01.2019

 Uchwała.II.16.2018-wzór deklaracji.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:06:47 | Data modyfikacji: 2020-12-10 08:37:40.
UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2018-2023
 Uchwała.II.17.2018-zmi. WPF na 2018-2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:09:06 | Data modyfikacji: 2020-12-10 08:39:05.
UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Przesmyki na 2018 rok
 Uchwała.II.18.2018-zmiana budż na 2018r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:13:36.
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia delegata
do Zgromadzenia Związku Komunalnego Paprotnia
 Uchwała.II.19.2018-delegat do ZK.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:16:40.
UCHWAŁA NR III/20/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023
 Uchwała.III.20.2019-podwyższenie kryterium Posiłek w szkole.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:18:29.
UCHWAŁA NR III/21/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 Uchwała.III.21.2019-zasady zwrotu wydatków.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:19:58.
UCHWAŁA NR III/22/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia
gminnego wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i
młodzieży" na lata 2019-2023
 Uchwała.III.22.2019-Program oslonowy.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:22:04.
UCHWAŁA NR III/23/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
 Uchwała.III.23.2019-uslugi opiekuńcze.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-10 08:55:56 | Data modyfikacji: 2021-10-26 15:22:45.
UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
numerem 133/2, położonej w miejscowości
Tarkówek, gmina Przesmyki
 Uchwała.III.24.2019-plan zagospodarowania.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:27:00.
UCHWAŁA NR III/25/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
 Uchwała.III.25.2019-uchylenie uchwały II.16.2018.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:28:25.
UCHWAŁA NR III/26/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomosci
 Uchwała.III.26.2019-w sprawie wzoru deklaracji.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:29:31 | Data modyfikacji: 2020-12-10 08:50:01.
UCHWAŁA NR III/27/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2019 rok
 Uchwała.III.27.2019-zmiana budżeu na 2019 rok z 27.12.2018r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:31:10.
UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
21 lutego 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
 Uchwała.IV.28.2019-usługi opiekuńcze.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:32:23.
Stanowisko Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 lutego
2019 r.
 Stanowisko nr IV.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:54:37.
UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki
 Uchwała.V.29.2019 - ocena aktualności studium.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:00:04.
UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2019 roku
 Uchwała.V.30.2019 - bezdomne zwierzęta.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:05:30.
UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane na 2019 rok
 Uchwała.V.31.2019- plan dofinansowania doskonalenia zawod. nauczycieli.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:54:05.
UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 Uchwała.V.32.2019-pensum - 6-latki i młodsze.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:04:36.
UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb
związanych z realizacją zadania w 2019 roku w
Gminie Przesmyki
 Uchwala.V.33.2019-sprawozdanie -wspieranie rodziny.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:30:57.
UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019
 Uchwala.V.34.2019-zmiana GPPiRPA.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:33:25.
UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2019-2023
 Uchwala.V.35.2019-zmiana WPF 2019-2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:37:43 | Data modyfikacji: 2019-06-18 17:49:10.
UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok
 Uchwala.V.36.2019-zmiany w budżecie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:13:40.
UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny
Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Przesmyki
 Uchwala.VI.37.2019-ocena zasobów pomocy społecznej.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:16:24.
UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przesmykach za 2018 rok
 Uchwala.VI.38.2019-sprawozdanie z działaln.GOPS.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:26:47 | Data modyfikacji: 2021-10-26 15:24:38.
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2019-2023
 Uchwala.VI.41.2019-zmiana WPF na lata 2019-2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:29:50 | Data modyfikacji: 2019-05-10 15:43:18.
UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 Uchwala.VI.42.2019-zmiany w budżecie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:35:02.
UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała.VII.43.2019-pobór w drodze inkasa.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 15:41:14.
UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr
VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia
2019r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia
inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso
oraz terminów płatności dla inkasentów
 Uchwała.VII.44.2019-zmiana-pobór opłaty.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 15:44:41.
UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 Uchwała.VII.45.2019- zmiana budżetu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 15:58:38.
UCHWAŁA NR VIII/46/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Przesmyki
 Uchwała.VIII.46.2019-wotum zaufania.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 16:00:25.
UCHWAŁA NR VIII/47/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Przesmyki
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018
rok
 Uchwała.VIII.47.2019-zatwierdzenie sprawozd. fin. za 2018r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 16:02:07.
UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Przesmyki z tytułu
wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2018 rok
 Uchwała.VIII.48.2019-absolutorium za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 16:09:49.
UCHWAŁA NR VIII/49/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Przesmyki oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 Uchwała.VIII.49.2019-sieć szkół.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 16:14:19.
UCHWAŁA NR VIII/50/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Przesmyki
 Uchwała.VIII.50.2019-sieć przedszkoli.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 16:16:02.
UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia
za inkaso oraz terminów płatności dla
inkasentów
 Uchwała.VIII.51.2019-zmiana uchwały pobór opłaty.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 16:19:19.
UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr VII/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja
2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała.VIII.52.2019-zmiana uchwały pobór podatków.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 16:21:08.
UCHWAŁA NR IX/53/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przesmyki
 Uchwała.IX.53.2019-w sprawie zmiany Studium.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:08:26 | Data modyfikacji: 2020-02-25 12:14:32.
UCHWAŁA NR IX/54/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2019-2023
 Uchwała.IX.54.2019-zmiana WPF.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:21:40 | Data modyfikacji: 2019-08-23 15:30:05.
UCHWAŁA NR IX/55/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na
2019 rok
 Uchwała.IX.55.2019-zmiany w budżecie na 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:33:00.
UCHWAŁA NR X/56/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu przyznawania
oraz rodzajów i wysokości nagród finansowych i
wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 Uchwała.X.56.2019-tryb przyznawania nagród sportowych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:37:08.
UCHWAŁA NR X/57/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2019-2023
 Uchwała.X.57.2019-zmiana WPF.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:38:58 | Data modyfikacji: 2019-08-23 15:43:34.
UCHWAŁA NR X/58/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na
2019 rok
 Uchwała.X.58.2019-zmiany w budżecie na 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:48:12.
UCHWAŁA NR X/59/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika
Gminy z pełnionej funkcji
 Uchwała.X.59.2019-odwołanie skarbnika z dniem 19.08.2019.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:50:56.
UCHWAŁA NR X/60/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika
Gminy Przesmyki
 Uchwała.X.60.2019-powołanie Skarbnika z dniem 20.08.2019.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:52:47 | Data modyfikacji: 2019-08-23 15:53:16.
UCHWAŁA NR XI/61/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum w Przesmykach i Publicznego
Gimnazjum w Łysowie
 Uchwała.XI.61.2019-zakończenie działalności gimnazjów.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:27:55.
UCHWAŁA NR XI/62/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu
do zaopiniowania kandydata na ławnika
 Uchwała.XI.62.2019-powołanie zespołu do zaopin. kandydata na ławnika.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:33:25.
UCHWAŁA NR XI/63/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
 Uchwała.XI.63.2019- zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:49:53.
UCHWAŁA NR XI/64/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
numerem 133/2, położonej w miejscowości
Tarkówek, gmina Przesmyki
 Uchwała.XI.64.2019-MPZP Tarkówek.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:51:55.
UCHWAŁA NR XI/65/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XI.65.2019-zimowe utrzymanie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:54:48.
UCHWAŁA NR XI/66/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2019-2023
 Uchwała.XI.66.2019-zniany WPF.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:56:35 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:57:15.
UCHWAŁA NR XI/67/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2019 rok
 Uchwała.XI.67.2019-zmiany w budżecie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:59:11.
UCHWAŁA NR XII/68/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru
ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na
kadencję 2020-2023
 Uchwała.XII.68.2019-wybór ławnika2020-2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:16:11.
UCHWAŁA NR XII/69/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/126/2009 Rady Gminy Przesmyki z
dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
 Uchwała.XII.69.2019 zmiana regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:28:07.
UCHWAŁA NR XII/70/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
 Uchwała.XII.70.2019-zmiana GPPiRPA na rok 2019.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:32:42.
UCHWAŁA NR XII/71/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany WPF
Gminy Przesmyki na lata 2019-2023
 Uchwała.XII.71.2019 zmiana WPF 2019-2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:41:25 | Data modyfikacji: 2019-11-08 14:49:31.
UCHWAŁA NR XII/ 72/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2019 rok
 Uchwała.XII.72.2019 zmiany w budżecie na 2019r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:46:58.
UCHWAŁA NR XIII/73/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020
 Uchwała.XIII.73.2019-obniżenie średniej ceny skupu żyta.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-05 15:49:24 | Data modyfikacji: 2020-12-09 13:21:21.
UCHWAŁA NR XIII/74/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz
zwolnień w tym podatku
 Uchwała.XIII.74.2019-stawki podatku od nieruchomości na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-05 15:50:37 | Data modyfikacji: 2020-12-09 13:21:55.
UCHWAŁA NR XIII/75/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2020 roku
 Uchwała.XIII.75.2019-stawki pod.od śr.transport. na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-05 16:03:02 | Data modyfikacji: 2020-12-09 13:22:29.
UCHWAŁA NR XIII/76/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
 Uchwała.XIII.76.2019-Program współpracy z opp na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-05 16:04:48.
UCHWAŁA NR XIII/77/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Przesmyki
 Uchwała.XIII.77.2019.skarga na działalność Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:03:14.
UCHWAŁA NR XIII/78/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przesmykach
 Uchwała.XIII.78.2019.skarga na Kier.GOPS..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:08:10.
UCHWAŁA NR XIII/79/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany WPF
Gminy Przesmyki na lata 2019-2023
 Uchwała.XIII.79.2019-zminy WPF na lata 2019-2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-05 16:10:03 | Data modyfikacji: 2019-12-05 16:11:58.
UCHWAŁA NR XIII/80/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2019 rok
 Uchwała.XIII.80.2019-zmiany w budżecie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-05 16:10:31.
UCHWAŁA NR XIV/81/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
 Uchwała.XIV.81.2019-uchwała w sprawie WPF 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:54:57 | Data modyfikacji: 2020-01-10 08:56:02.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIV/82/2019 RADY GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 grudnia 2019 r. na rok 2020
 Uchwała.XIV.82.2019-UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 R..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:07:37 | Data modyfikacji: 2020-01-10 09:11:27.
UCHWAŁA NR XIV/83/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przesmyki
 Uchwała.XIV.83.2019-zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:17:40 | Data modyfikacji: 2020-03-05 08:55:20.
UCHWAŁA NR XIV/84/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem i ochroną dróg
 Uchwała.XIV.84.2019-stawki opłat drogowych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:21:17.
UCHWAŁA NR XIV/85/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Przesmyki
 

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:38:24.
UCHWAŁA NR XIV/86/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2019-2025
 Uchwała.XIV.86.2019-zmiana WPF 2019-2023.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:25:49 | Data modyfikacji: 2020-01-10 09:27:18.
UCHWAŁA NR XIV/87/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2019 rok
 Uchwała.XIV.87.2019-zmiana budżetu 2019.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:31:23.

Zobacz:
 Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:31:23
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka