UCHWAŁA NR XV/88/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planów
pracy Rady Gminy Przesmyki na 2020 rok
 Uchwała.XV.88.2020-plany pracy Rady Gminy na 2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:15:39.
UCHWAŁA NR XV/89/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Przesmyki na 2020 rok
 Uchwała.XV.89.2020-plany pracy komisji na 2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:18:39.
UCHWAŁA NR XV/90/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Przesmyki na lata
2019 – 2032”
 Uchwała.XV.90.2020-Program usuwania azbestu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:20:24.
UCHWAŁA NR XV/91/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020
 Uchwała.XV.91.2020-GPPiRPA na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:21:50.
UCHWAŁA NR XV/92/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
 Uchwała.XV.92.2020-GPPN na 2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:23:26.
UCHWAŁA NR XV/93/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przesmyki
na rok szkolny 2019/2020
 Uchwała.XV.93.2020- średnia cena paliwa..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 14:02:55.
UCHWAŁA NR XV/94/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020
rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane
 Uchwała.XV.94.2020- dofinansowanie dosk. zawod. naucz. 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:36:03.
UCHWAŁA NR XV/95/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2020-2025
 Uchwała.XV.95.2020- zmiana WPF 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:39:00 | Data modyfikacji: 2020-02-06 14:42:22.
UCHWAŁA NR XV/96/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na rok 2020
 Uchwała.XV.96.2020-zmiana budżetu na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:40:18.
UCHWAŁA NR XVI/98/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020
 Uchwała.XVI.98.2020-zmiana GPPiRPA na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:40:39 | Data modyfikacji: 2020-04-03 14:00:06.
UCHWAŁA NR XVI/97/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2020 roku
 Uchwała.XVI.97.2020-Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 roku.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:58:35 | Data modyfikacji: 2020-10-14 12:06:39.
UCHWAŁA NR XVI/99/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy Przesmyki środków stanowiących fundusz
sołecki w 2021 roku
 Uchwała.XVI.99.2020-Fundusz Sołecki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:45:38.
UCHWAŁA NR XVI/100/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie likwidacji
jednostki organizacyjnej Gminy Przesmyki - Centrum
Obsługi Jednostek w Przesmykach oraz powierzenia
Urzędowi Gminy w Przesmykach wspólnej obsługi
jednostek Gminy
 Uchwała.XVI.100.2020-likwidacja COJ.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:49:13.
UCHWAŁA NR XVI/101/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi odbierania z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
 Uchwała.XVI.101.2020-stawki-opróżnianie zbiorników.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:50:59 | Data modyfikacji: 2020-10-14 12:08:05.
UCHWAŁA NR XVI/102/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kukawkach oznaczonej
jako działka nr 109
 Uchwała.XVI.102.2020-sprzedaż działki nr 109 Kukawki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:51:24.
UCHWAŁA NR XVI/103/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2020-2025
 Uchwała.XVI.103.2020-zmiana WPF na lata 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:53:30 | Data modyfikacji: 2020-04-03 14:01:09.
UCHWAŁA NR XVI/104/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2020 rok
 Uchwała.XVI.104.2020-zmiany w budżecie 2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:54:28.
UCHWAŁA NR XVII/105/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadania w 2020
roku w Gminie Przesmyki
 Uchwała.XVII.105.2020-realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 08:42:07.
UCHWAŁA NR XVII/106/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Przesmyki
 Uchwała.XVII.106.2020-ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:09:55 | Data modyfikacji: 2020-05-11 09:45:25.
UCHWAŁA NR XVII/107/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przesmykach za 2019 rok
 Uchwała.XVII.107.2020.-sprawozd. z działaln. GOPS w Przesmykach.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:12:16 | Data modyfikacji: 2020-05-11 09:41:45.
UCHWAŁA NR XVII/108/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania w
użytkowanie przyłączy wodociągowych
stanowiących mienie gminy Przesmyki dla Związku
Komunalnego"Paprotnia"
 Uchwała.XVII.108.2020-przekazanie przyłączy wodociągowych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:12:57.
UCHWAŁA NR XVII/109/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Przesmyki
 UchwałaXVII 109 2020-rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:23:46.
UCHWAŁA NR XVII/110/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie
 Uchwała.XVII.110.2020-przekazanie skargi do WSA w Warszawie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:25:53.
UCHWAŁA NR XVII/111/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie Na
 Uchwała.XVII.111.2020-przekazanie skargi do WSA w Warszawie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:27:45.
UCHWAŁA NR XVII/112/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia
dotacji podmiotowi wykonującemu działalność
leczniczą
 Uchwała.XVII.112.2020-dotacja dla podm.wyk.dział.leczniczą.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:35:19.
UCHWAŁA NR XVII/113/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2020 rok
 Uchwała.XVII.113.2020-zmiana budżetu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:38:13.
UCHWAŁA NR XVIII/114/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Przesmyki
 Uchwała.XVIII.114.2020-wotum zaufania.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:04:08.
UCHWAŁA NR XVIII/115/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Przesmyki
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019
rok
 Uchwała.XVIII.115.2020-zatwierdzenie sprawozdania.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:10:48.
UCHWAŁA NR XVIII/116/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Przesmyki z tytułu
wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2019 rok
 Uchwała.XVIII.116.2020-absolutorium za 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:11:58.
UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi odbierania z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
 Uchwała.XVIII.117.2020-górne stawki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:13:04.
UCHWAŁA NR XVIII/118/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2020-2025
 Uchwała.XVIII.118.2020-zmiany WPF na lata 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:14:26 | Data modyfikacji: 2020-06-30 15:15:30.
UCHWAŁA NR XVIII/119/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2020 rok
 Uchwała.XVIII.119.2020-zmiany w budżecie na 2020r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:17:18.
UCHWAŁA NR XIX/120/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XIX.120.2020-Regulamin Utrzymania Czystości -.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:15:00.
UCHWAŁA NR XIX/121/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała.XIX.121.2020-szczegółowy sposób świadczenia usługi odbioru odpadów.-.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:16:07.
UCHWAŁA NR XIX/122/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Siedleckiemu
 Uchwała.XIX.122.2020-pomoc finansowa dla Powiatu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:19:51.
UCHWAŁA NR XIX/123/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Przesmykach do prowadzenia postępowania i
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z
zakresu świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Przesmyki
 Uchwała.XIX.123.2020 upoważnienie Kirownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:31:00.
UCHWAŁA NR XIX/124/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2020-2025
 Uchwała.XIX.124.2020-zmiany WPF 2020-25.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:48:21 | Data modyfikacji: 2020-07-24 14:49:37.
UCHWAŁA NR XIX/125/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2020 rok
 Uchwała.XIX.125.2020-zmiany w budżecie 2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:53:17.
UCHWAŁA NR XIX/126/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. uchwała intencyjna w
sprawie planowanych inwestycji na trenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XIX.126.2020-intencyjna-sprzeciw.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:58:03.
UCHWAŁA NR XX/127/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stawki tej opłaty dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz
określenia stawki opłaty podwyższonej
 Uchwała.XX.127.2020-metody ustalania opłaty.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:01:18.
UCHWAŁA NR XX/128/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
 Uchwała.XX.128.2020-wzór Deklaracji — BIP.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:03:53.
UCHWAŁA NR XX/129/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przesmyki
 Uchwała.XX.129.2020-zmiana Studium.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:24:47 | Data modyfikacji: 2020-10-14 12:11:13.
UCHWAŁA NR XX/130/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach
 Uchwała.XX.130.2020-zmiana Statutu GBP.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:27:50.
UCHWAŁA NR XX/131/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Przesmyki
 Uchwała.XX.131.2020-Zmiana Regulaminu pomocy....dla uczniów.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:32:11.
UCHWAŁA NR XX/132/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany WPF
Gminy Przesmyki na lata 2020-2025
 Uchwała.XX.132.2020-zmiany WPF 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:35:27 | Data modyfikacji: 2020-08-27 09:39:19.
UCHWAŁA NR XX/133/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2020 rok
 Uchwała.XX.133.2020-zmiany budżetu na 2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:37:26.
Stanowisko Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 sierpnia
2020 r. w sprawie zachowania integralności
Województwa Mazowieckiego
 Stanowisko RG.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:44:54.
UCHWAŁA NR XXI/134/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przesmyki
na rok szkolny 2020/2021
 Uchwała.XXI.134.2020-cena paliwa 2020.2021-PRG.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:03:14.
UCHWAŁA NR XXI/135/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sarnaki w
zakresie objęcia mieszkańców Gminy Przesmyki
opieką i usługami świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach
 Uchwała.XXI.135.2020-porozumienie Gmina Sarnaki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:12:54.
UCHWAŁA NR XXI/136/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2020 rok
 Uchwała.XXI.136.2020-zmiany w budżecie na 2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:21:16.
UCHWAŁA NR XXI/137/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia
krytycznego stanowiska dotyczącego nowelizacji
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt
 Uchwała.XXI.137.2020-stanowisko RG.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:23:07.
UCHWAŁA NR XXII/138/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2020 roku
 Uchwała.XXII.138.2020-zmiana Programu opieki ... w 2020 roku.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:06:15.
UCHWAŁA NR XXII/139/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany WPF
Gminy Przesmyki na lata 2020-2025
 Uchwała.XXII.139.2020-zmiany WPF 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:10:23 | Data modyfikacji: 2020-10-29 12:11:52.
UCHWAŁA NR XXII/140/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2020 rok
 Uchwała.XXII.140.2020-zmiana w budżecie na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:13:39.
UCHWAŁA NR XXIII/141/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021
 Uchwała XXIII.141.2020-obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:06:35 | Data modyfikacji: 2020-12-09 13:10:37.
UCHWAŁA NR XXIII/142/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz
zwolnień w tym podatku
 Uchwała.XXIII.142.2020-stawek podatku od nieruchomości w 2021r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:13:42 | Data modyfikacji: 2020-12-09 13:16:37.
UCHWAŁA NR XXIII/143/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2021 roku
 Uchwała.XXIII.143.2020-stawek podatku od śr.transportowych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:15:02.
UCHWAŁA NR XXIII/144/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
 Uchwała.XXIII.144.2020-Program współpracy z opp na 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-10 09:27:22.
UCHWAŁA NR XXIII/145/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XXIII.145.2020-zimowe utrzymanie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-10 09:28:46.
UCHWAŁA NR XXIII/146/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2020-2025
 Uchwała.XXIII.146.2020-zmiany WPF.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-10 14:27:24 | Data modyfikacji: 2020-12-10 14:28:09.
UCHWAŁA NR XXIII/147/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przesmyki na 2020 rok
 Uchwała.XXIII.147.2020-zmiany w budżecie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-10 14:29:36.
UCHWAŁA NR XXIV/148/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia na
2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane
 UchwałaXXIV.148.2020-formy doskonalenia zawodowego.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:48:21.
UCHWAŁA NR XXIV/149/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
Przesmyki na lata 2020-2025

UCHWAŁA.XXIV/149/2020-zmiany WPF na lata 2020-2025

 

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:09:27.
UCHWAŁA NR XXIV/150/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2020 rok

UCHWAŁA.XXIV/150/2020-zmiany w budżecie na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-19 13:00:48.

Zobacz:
 Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2021-01-19 13:00:48
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka