UCHWAŁA NR XXV/151/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
 Uchwala XXV.151.2021-WPF 2021-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:28:40 | Data modyfikacji: 2021-01-29 15:39:16.
UCHWAŁA NR XXV/152/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2021-2025
 Uchwala XXV.152.2021-zmiana WPF.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:37:53 | Data modyfikacji: 2021-01-29 15:40:12.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXV/153/2021 RADY GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwala XXV.153.2021-Uchwala budżetowa na 2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:41:22.
UCHWAŁA NR XXV/154/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwala XXV.154.2021-zmiana budżetu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:42:34.
UCHWAŁA NR XXV/155/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia
planów pracy Rady Gminy Przesmyki na 2021 rok
 uchwała XXV.155.2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-03-10 10:40:20.
UCHWAŁA NR XXV/156/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Przesmyki na 2021 rok
 uchwała XXV.156.2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-03-10 10:41:06.
UCHWAŁA NR XXV/157/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021
 Uchwala XXV.157.2021-GPPiRPA na 2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:46:04.
UCHWAŁA NR XXV/158/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 rok
 Uchwala XXV.158.2021-GPPN na 2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:46:38.
UCHWAŁA NR XXV/159/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uznania za
zasadną skargi Prokuratora Okręgowego w
Siedlcach na uchwałę Nr XL/262/2018 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 12 października 2018 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Przesmyki i przekazania
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę
 Uchwala XXV.159.2021-przekazania skargi do WSA.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:48:00.
UCHWAŁA NR XXVI/160/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Przesmyki z
dnia 26 stycznia 2021r w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwała.XXVI.160.2021-zmiana Uchwały 153.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:15:58.
UCHWAŁA NR XXVI/161/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Gminy Przesmyki Nr XXV/154/2021 z dnia 26
stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwała.XXVI.161.2021-zmiana Uchwały 154..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:17:24.
UCHWAŁA NR XXVI/162/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2021-2025
 Uchwała.XXVI.162.2021-zmiana WPF na lata 2021-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-03-12 13:46:54 | Data modyfikacji: 2021-03-12 13:47:55.
UCHWAŁA NR XXVI/163/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwała.XXVI.163.2021-zmiany w budżecie na 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:18:41.
UCHWAŁA NR XXVI/164/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru
połączenia samorządowych instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przesmykach
 Uchwała.XXVI.164.2021-zamiar połączenia inst.kult..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:19:15.
UCHWAŁA NR XXVII/165/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2021 roku
 Uchwała.XXVII.165.2021-Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2021r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:04:10.
UCHWAŁA NR XXVII/166/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021
 Uchwała.XXVII.166.2021-zmiana GPPiRPA na 2021r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:04:51.
UCHWAŁA NR XXVII/167/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji Pana Grzegorza Korycińskiego
 Uchwała.XXVII.167.2021-petycjaKoryciński.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:20:59.
UCHWAŁA NR XXVII/168/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji Pani Izabelli Konarzewskiej
 Uchwała.XXVII.168.2021-petycjaKonarzewska..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:22:34.
UCHWAŁA NR XXVII/169/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji
dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego
 Uchwała.XXVII.169.2021-poparcierządutymczas..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:25:16.
UCHWAŁA NR XXVII/170/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji Pani
Teresy Garland o wyrażenie opinii dotyczącej
przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum
Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich
akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu
Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko –
Ludowego dla Polski
 Uchwała.XXVII.170.2021-referendumludowe.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:26:17.
UCHWAŁA NR XXVII/171/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji-listu
otwartego złożonej przez Stowarzyszenie Polska
Wolna od GMO
 Uchwała.XXVII.171.2021-PolskawolnaodGMO.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:27:17.
UCHWAŁA NR XXVII/172/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2021-2025
 Uchwała.XXVII.172.2021-zmiany WPF 2021-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:28:26 | Data modyfikacji: 2021-05-20 15:29:57.
UCHWAŁA NR XXVII/173/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2021 rok
 Uchwała.XXVII.173.2021-zmiany w budżecie na 2021r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:29:04.
UCHWAŁA NR XXVIII/174/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Przesmyki
 Uchwała.XXVIII.174.2021-OcenaZPS.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-21 15:28:48.
UCHWAŁA NR XXVIII/175/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przesmykach za 2020 rok
 Uchwała.XXVIII.175.2021-GOPS..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-21 15:36:27.
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadania w 2021
roku w Gminie Przesmyki
 Uchwała.XXVIII.176.2021-wspieranie rodziny..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-21 15:39:19.
UCHWAŁA NR XXVIII/ 177 /2021 RADY GMINY PRZESMYKI
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwała.XXVIII.177.2021-zmiana budżetu na 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-05-21 15:40:07.
UCHWAŁA NR XXIX/178/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Przesmyki
 Uchwala.XXIX.178.2021-wotum zaufania.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:28:49.
UCHWAŁA NR XXIX/179/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Przesmyki
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020
rok
 Uchwala.XXIX.179.2021-zatwierdzenie sprawozdania.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:30:26.
UCHWAŁA NR XXIX/180/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Przesmyki z tytułu
wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2020 rok
 Uchwala.XXIX.180.2021-udzielenie absolutorium.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:32:10.
UCHWAŁA NR XXIX/181/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Przesmyki
 Uchwala.XXIX.181.2021-zmina regulaminu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:35:27.
UCHWAŁA NR XXIX/182/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na czynności podjęte przez Wójta Gminy
 Uchwała.XXIX.182.2021-rozpatrzenie skargi.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:49:12.
UCHWAŁA NR XXIX/ 183 /2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwała.XXIX.183.2021-zmiany w budżecie na 2021 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:37:56.
UCHWAŁA NR XXX/184/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przesmyki
na rok szkolny 2021/2022
 Uchwała.XXX.184.2021-śr.cena jednostki paliwa w Gminie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:21:22.
UCHWAŁA NR XXX/185/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zamiaru
połączenia samorządowych instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach i
Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach
 Uchwała.XXX.185.2021-zamiar połączenia GBP i GOK.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 12:53:53.
UCHWAŁA NR XXX/186/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przesmyki na lata
2021-2026
 Uchwała.XXX.186.2021-Wieloletni Program.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 12:54:59.
UCHWAŁA NR XXX/187/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Przesmyki
 Uchwała.XXX.187.2021-zasady wynajmowania.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 12:59:11.
UCHWAŁA NR XXX/188/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Przesmyki lub jej jednostkom organizacyjnym
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 Uchwała.XXX.188.2021-pomoc publiczna.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:00:22.
UCHWAŁA NR XXX/189/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji zadania powiatu z zakresu letniego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XXX.189.2021-letnie utrzymanie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:01:32.
UCHWAŁA NR XXX/190/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na
realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr
3623W na odcinku Przesmyki-Pniewiski”
 Uchwała.XXX.190.2021-pomoc-Powiat-Przesmyki-Pniewiski.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:02:16.
UCHWAŁA NR XXX/191/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na
realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 3663 W
Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na
odcinku Łysów- Hruszew”
 Uchwała.XXX.191.2021-pomoc-Powiat-Łysów-Hruszew.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:03:23.
UCHWAŁA NR XXX/192/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenie
wniosku Pana ....
 Uchwała.XXX.192.2021-rozpatrzenie wniosku.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:50:55.
UCHWAŁA NR XXX/193/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
 Uchwała.XXX.193.2021-petycja.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:10:34.
UCHWAŁA NR XXX/194/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwała.XXX.194.2021-zmiany w budżecie na 2021r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:11:36.
UCHWAŁA NR XXXI/195/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Przesmyki z
dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na
realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr
3623W na odcinku Przesmyki-Pniewiski”
 Uchwała.XXXI.195.2021-zmiana Uchwały XXX.190.2021..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:40:42.
UCHWAŁA NR XXXI/196/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XXXI.196.2021-zimowe utrzymanie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:41:18.
UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na czynności podjęte przez Wójta Gminy
 Uchwała.XXX.197.2021-rozpatrzenie skargi.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:42:15 | Data modyfikacji: 2021-11-09 14:18:10.
UCHWAŁA NR XXXI/198/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
wniosku Pana współwłaściciela firmy FH-U MAX
S.C.
 Uchwała.XXXI.198.2021-rozpatrzenie wniosku.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:43:14 | Data modyfikacji: 2021-11-09 14:23:51.
UCHWAŁA NR XXXI/199/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2021-2025
 Uchwała.XXXI.199.2021-zmiana WPF.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:44:24 | Data modyfikacji: 2021-11-08 15:46:37.
UCHWAŁA NR XXXI/200 /2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2021 rok
 Uchwała.XXXI.200.2021 zmiany w budżecie na 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:45:06.
UCHWAŁA NR XXXI/201/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia
Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY
 Uchwała.XXXI.201.2021-utworzenie związku międzygminnego..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 15:45:41.
UCHWAŁA NR XXXII/202/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sarnaki w
zakresie objęcia mieszkańców Gminy Przesmyki
opieką i usługami świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach
 Uchwała.XXXII.202.2021-Porozumienie z Gminą Sarnaki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:40:01.
UCHWAŁA NR XXXII/203/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego
 Uchwała XXXII.203.2021-transport zbiorowy.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:41:07.
UCHWAŁA NR XXXII/204/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2021 rok
 Uchwała.XXXII.204.2021-zmiana budżetu na 2021 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:41:56.
UCHWAŁA NR XXXIII/205/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
 Uchwała.XXXIII.205.2021-Program współprcy z opp na 2022 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:02:40.
UCHWAŁA NR XXXIII/206/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2021-2025
 Uchwała.XXXIII.206.2021-zmiana WPF 2021-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:03:58 | Data modyfikacji: 2021-12-03 12:04:44.
UCHWAŁA NR XXXIII/207/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwała.XXXIII.207.2021-zmiany w budżecie na 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:05:46.
UCHWAŁA NR XXXIV/208/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022
 Uchwała.XXXIV.208.2021-obniż.śr.ceny skupu żyta-2022.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:06:30.
Uchwała RIO
 Uchwała RIO dot. XXXIV.208.2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 09:34:06.
UCHWAŁA NR XXXIV/209/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz
zwolnień w tym podatku
 Uchwała.XXXIV.209.2021-stawki podatku od nieruchomości w 2022r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:07:24.
Uchwała RIO
 Uchwała RIO dot. XXXIV.209.2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 09:35:16.
UCHWAŁA NR XXXIV/210/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2022 roku
 Uchwała.XXXIV.210.2021-podatek od śr. transport. w 2022r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:07:47.
Uchwała RIO
 Uchwała RIO dot. XXXIV.210.2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 09:35:51.
UCHWAŁA NR XXXIV/211/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przesmyki
 uchwała.XXXIV.211.2021-ustalenie wynagrodzenia Wójta..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:02:55.
UCHWAŁA NR XXXIV/212/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia
wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Przesmyki
 Uchwała.XXXIV.212.2021-ustalenia diet dla Radnych..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:03:37.
UCHWAŁA NR XXXIV/213/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia
wysokości diet dla Sołtysów
 Uchwała.XXXIV.213.2021-ustalenia diet dla Sołtysów..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:04:15.
UCHWAŁA NR XXXIV/214/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021
 Uchwała.XXXIV.214.2021-zmiana GPPiRPA na 2021r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:04:46.
UCHWAŁA NR XXXIV/215/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przesmyki na 2021 rok
 Uchwała.XXXIV.215.2021-zmiany w budżecie na 2021rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 12:33:31.
UCHWAŁA NR XXXV/216/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na lata
2022-2025
 Uchwała.XXXV.216.2021-WPF na lata 2022-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:48:29 | Data modyfikacji: 2022-01-05 14:31:10.
Uchwła RIO
 Uchwała RIO-dot.WPF na lata 2022-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-20 08:49:50.
UCHWAŁA NR XXXV/217/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2022-2025
 Uchwała.XXXV.217.2021-Zmiana WPF na lata 2022-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:49:48 | Data modyfikacji: 2022-01-05 14:32:53.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXV/218/2021 RADY GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2022 rok
 Uchwała Budżetowa.XXXV.218.2021-na 2022 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:50:35.
Uchwała RIO
 Uchwała RIO-dot.Uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-20 08:55:40 | Data modyfikacji: 2022-01-20 08:56:08.
UCHWAŁA NR XXXV/219/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2022 rok
 Uchwała.XXXV.219.2021-zmiana budżetu na 2022 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:51:16.
UCHWAŁA NR XXXV/220/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
planów pracy Rady Gminy Przesmyki na 2022 rok
 Uchwała.XXXV.220.2021.Plany pracy RG na rok 2022.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:35:17 | Data modyfikacji: 2022-06-01 09:20:01.
UCHWAŁA NR XXXV/221/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Przesmyki na 2022 rok
 Uchwała.XXXV.221.2021-plany pracy komisji na 2022 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:35:48.
UCHWAŁA NR XXXV/222/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2022
 Uchwała.XXXV.222.2021-GPPiRPA na rok 2022..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:36:29.
UCHWAŁA NR XXXV/223/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2022 rok
 Uchwała.XXXV.223.2021-GPPN na 2022 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:37:10.
UCHWAŁA NR XXXV/224/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
 Uchwała.XXXV.224.2021-transport zbiorwy.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:37:44.
UCHWAŁA NR XXXV/225/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2021 rok
 Uchwała.XXXV.225.2021-zmiana budżetu na 2021 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:38:15.
UCHWAŁA NR XXXV/226/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia
Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY
 Uchwała.XXXV.226.2021-związek międzygminny..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:38:50.
UCHWAŁA NR XXXV/227/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na
2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane
 Uchwała.XXXV.227.2021-doskonalenie zawodowe.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:39:23.

Zobacz:
 Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:39:23
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka