UCHWAŁA NR XXXVI/228/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIV/212/2021 Rady Gminy Przesmyki z dnia 2
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla Radnych Rady Gminy Przesmyki
 Uchwała.XXXVI.228.2022-zmiana diet Radnych..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:05:30.
UCHWAŁA NR XXXVI/229/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIV/213/2021 Rady Gminy Przesmyki z dnia 2
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla Sołtysów
 Uchwała.XXXVI.229.2022-zmiana diet Sołtysów..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:06:22.
UCHWAŁA NR XXXVI/230/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia statutu
Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY
 Uchwała.XXXVI.230.2022-Statut Związku Międzygminnego..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:06:44.
UCHWAŁA NR XXXVI/231/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub
ćwiczeniu
 Uchwała.XXXVI.231.2022-ekwiwalent pieniężny OSP..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:07:28.
UCHWAŁA NR XXXVI/232/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem lokalu użytkowego i odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu
 Uchwała.XXXVI.232.2022-odstąpienie od trybu przetargowego..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:08:07.
UCHWAŁA NR XXXVI/233/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2022
 Uchwała.XXXVI.233.2022-zmianaGPPiRPA na 2022r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:08:34.
UCHWAŁA NR XXXVI/234/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na lata
2022-2025
 Uchwała.XXXVI.234.2022-zmiana WPF 2022-2025.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:09:22 | Data modyfikacji: 2022-04-04 13:19:43.
UCHWAŁA NR XXXVI/235/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przesmyki na 2022 rok
 Uchwała.XXXVI.235.2022-zmiana budżetu na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:10:21.
UCHWAŁA NR XXXVII/236/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia o
wyodrębnieniu w budżecie Gminy Przesmyki na rok
2023 środków stanowiących Fundusz sołecki
 Uchwała.XXXVII.236.2022-Fundusz Sołecki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:11:11.
UCHWAŁA NR XXXVII/237/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2022 roku
 Uchwała.XXXVII.237.2022-Progam opieki nad bezdonymi..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:11:39.
UCHWAŁA NR XXXVII/238/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XXXVII.238.2022-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:12:15.
UCHWAŁA NR XXXVII/239/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała.XXXVII.239.2022-Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:12:45.
UCHWAŁA NR XXXVII/240/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się
na terenie Gminy Przesmyki
 Uchwała.XXXVII.240.2022-Dotacja na prace konserwatorskie..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:13:11.
UCHWAŁA NR XXXVII/241/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2022-2025
 Uchwała.XXXVII.241.2022-zmiana WPF na lata 2022-2025..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:13:56 | Data modyfikacji: 2022-04-04 13:21:07.
UCHWAŁA NR XXXVII/242/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przesmyki na 2022 rok
 Uchwała.XXXVII.242.2022-zmiana w budżecie Gminy na 2022r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:14:21 | Data modyfikacji: 2022-04-07 11:33:35.
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania
według właściwości petycji dotyczącej naprawy
programu ochrony powietrza
 Uchwała.XXXVII.243.2022-przekazanie według właściwosci petycji.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:15:21.
UCHWAŁA NR XXXVII/244/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji o przekazanie każdemu mieszkańcowi
tutejszej gminy ostrzeżenia o trzech dniach
ciemności
 Uchwała.XXXVII.244.2022-rozpatrzenie petycji o trzech dniach ciemności.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:15:52.
UCHWAŁA NR XXXVII/245/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia statutu
Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY
 Uchwała.XXXVII.245.2022-Zielone Gminy..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:16:34.
UCHWAŁA NR XXXVII/246/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/232/2022 Rady Gminy Przesmyki z dnia 4 marca
2022r w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu
użytkowego i odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
 Uchwała.XXXVII.246.2022-wynajem Łysów..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:18:12.

Zobacz:
 Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:18:12
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka